Máy quần màng Pallet

Máy phân phối tấm bọc ngoài CYKLOP – CTFP

Máy phân phối tấm bọc ngoài tự động hoàn toàn Máy phân phối tấm bọc ngoài thường được đặt vào dây chuyền đóng gói tự…

Máy phân phối tấm bọc ngoài CYKLOP – TF / ITF

Máy phân phối tấm bọc ngoài tự động hoàn toàn Máy phân phối tấm bọc ngoài thường được đặt vào dây chuyền đóng gói tự…

Cuộn màng dùng tay công thái học – HFH

Tăng năng suất và giảm đau lưng. Màng cuộn dùng tay HFH tiện lợi này giúp tăng năng suất và giảm đau lưng. Cuộn này…
Hotline: 0934405909